MÜŞTERİ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ, SAKLANMASI VE AKTARILMASINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME METNİ

Sayın Ziyaretçi,

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerinize ilişkin hak ve yetkileriniz hakkında bilgi sahibi olmak için işbu metni okumanızı tavsiye ederiz. Okuyup anladıktan sonra, sitemize üye olmanız halinde kişisel verilerinizin aşağıda belirttiğimiz kapsamda işlenmesine, muhafaza edilmesine ve aktarılmasına açık rıza vermiş olduğunuz kabul edilecektir.

Zonguldak ve çevresinde yetişmiş ya da iş veya eğitim hayatı sebebiyle bölgede bulunmuş, atmosferinden beslenmiş kişilerin buluşma platformu olan İş’te Zonguldak; http://www.istezonguldak.com adresi üzerinden üyelik oluşturan kişilerin kişisel verilerinin korunması ile veri gizliliği ve güvenliğinin sağlanması bakımından veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerin korunmasına ilişkin işbu aydınlatma metni (“Aydınlatma Metni”) sizleri bilgilendirmek amacıyla dikkatinize sunulmaktadır. 

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun 10. maddesi çerçevesinde İş’te Zonguldak platformuna üye olunması kapsamında sunulmuş ve/veya toplanmış olan kişisel verilerinizin (adınız, soyadınız, doğum tarihiniz, e-posta adresinizi, telefon numaranız, çalıştığınız kurum, iş unvanınız, yaşadığınız şehir/ilçe, mezun olduğunuz okul/yıl ve mezuniyet tarihi, sosyal medya hesaplarınız, görsel ve işitsel kayıtlarınızın kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi) (“Kişisel Veri(ler)”) işlenmesine ve bunlara ilişkin haklarınıza dair İş’te Zonguldak’ın “Veri Sorumlusu” olarak; aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. İş’te Zonguldak, Kişisel Veriler’in işlenmesi bakımından KVKK kapsamında veri sorumlusu sıfatını haizdir. Kişisel Veriler, İş’te Zonguldak tarafından KVKK ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata uygun olarak işlenebilmekte ve muhafaza edilebilmektedir.

Kişisel Veriler’in İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, T.C. Anayasa’nın 20. maddesine ve KVKK’nın 4. maddesine uygun olarak veri sorumlusu İş’te Zonguldak tarafından; 

 • İş’te Zonguldak platformuna üyelik oluşturulması ve üyelikle ilgili işlemlerin yapılması;
 • İş’te Zonguldak platformunun düzenlediği veya duyurulmasına aracılık ettiği yüzyüze ve/veya dijital etkinlikler, toplantılar, buluşmalar, projeler, workshoplar hakkında duyuru yapılması, bilgi verilmesi; bunlarla ilgili davetiye, katılım linki vb’nin paylaşılan e-posta adreslerine gönderilmesi;
 • İş’te Zonguldak platformu duyurularının, blog yazılarının ve haberlerin paylaşılan e-posta adreslerine gönderilmesi;
 • İş’te Zonguldak platformu faaliyetleriyle ilgili olarak anketler yapılması/gönderilmesi;
 • İş’te Zonguldak platformunun https://www.instagram.com/istezonguldak/;  https://www.linkedin.com/groups/9027855/, https://www.youtube.com/channel/UCg-tPOUjq1HuxBlp0bQg-nw/videos;ve  www.clubhouse.com/istezonguldak dahil olmak üzere mevcut ve ileride açılabilecek benzer sosyal medya hesaplarında ve www.istezonguldak.com adresindeki websitesinde paylaşılması;
 • İş’te Zonguldak platformu  Üyelik Koşulları’nda açıklanan şekillerde kullanımı;
 • Talep etmeniz veya bizim talep edip de sizin onay vermeniz halinde şahsınızla ve işletmeniz/işyerinizle ilgili haberlerin İş’te Zonguldak platformu aracılığıyla diğer üyelerle paylaşılması;
 • Kullanıcı kitlesinin tespiti, en çok tıklanan verilerin tespiti gibi Platform’un iyileştirilmesi ve daha etkin hale getirilmesi için kimlik ifşa edilmeden istatistiki çalışmalarda kişisel veri ve bilgilerin değerlendirilmesi;
 • Gelen talep ve şikayetlerin çözümlenmesi için, Platform içinde bu talebe ve şikayete bağlı olarak  gerekli araştırma ve işlemlerin yapılması;
 • Bilgi güvenliği sürecinin yürütülmesi;
 • Yargı organları veya idari mercilerden bu yönde bir talep gelmesi halinde, talepte bulunan kurum ve/veya kuruluşlara bilgi verilmesi;

amaçları ile işlenebilir. 

Kişisel Veriler’in Toplanma Yöntemleri ile Hukuki Sebepleri

 • Kişisel Veriler, İş’te Zonguldak platformu tarafından Zonguldak ile ilgili haberlerin ve duyuruların paylaşılması, üyelerin birbirlerinden haberdar olması, birbirleriyle etkileşimde bulunması, işbirliği yapması, ihtiyaçların paylaşılması,  çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi ve üyelerin bunlardan haberdar edilmesi, belli aralıklarla paylaşılacak blog yazıları ve duyurularla  tüm üyeleri gerçekleştirilen ve gerçekleştirilmiş faaliyetler konusunda haberdar etmek adına  bilumum araç ve kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda ve yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda ve bu kapsamda İş’te Zonguldak platformunun kanunlardan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır.  Bu hukuki sebeplerle toplanan Kişisel Veriler, İş’te Zonguldak platformu tarafından KVKK’nın öngördüğü temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları doğrultusunda işbu metinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmektedir. Aşağıda yer alan yurtdışı aktarıma ilişkin istisna husus dışında verileriniz yurtdışında bir üçüncü kişiye aktarılmayacaktır. 

Kişisel Verilerin İşlenmesi 

İş’te Zonguldak platformu, Kişisel Veriler’i sadece kesin, açık ve yasal amaçlar dâhilinde toplayacak ve yukarıda ilgili bölümde açıklanan Kişisel Veriler’in işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklayabilecek olup Kişisel Veriler’i KVKK’da ve işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen çerçevede toplandıkları amaçlarla bağdaşmaz bir şekilde işlemeyecek ve işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, kanunen saklama mecburiyeti bulunan haller saklı olmak üzere, resen veya ilgili kişinin talebi üzerine silecek veya yok edecek veya anonim hale getirecektir. 

Kişisel Veriler’in Aktarılması

Kişisel Verileriniz, İş’te Zonguldak platformu tarafından işbu Aydınlatma Metni’nde yer alan Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve bunlara ek olarak aşağıda belirtilen veri işleme amaçlarını gerçekleştirmek üzere, Kanun’un 8. maddesine uygun olarak doğrudan veya dolaylı olarak danışmanlık, destek veya hukuki hizmet aldığı veya almayı planladığı üçüncü kişilere ve  yargı organları veya idari mercilerden bu yönde bir talep gelmesi halinde, talepte bulunan kurum ve/veya kuruluşlara aktarılabilecektir. Şu kadar ki, paylaşım yapılan üyelerin elektronik posta adreslerinin bulunduğu server(lar) ve kullandıkları bulut bilişim hizmeti sağlayıcıları nedeniyle meydana gelecek yurtdışı aktarımları dışında kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmayacaktır. 

Veri Sahibinin Hakları 

T.C. Anayasa’nın 20. maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olduğu, KVKK’nın 11. maddesi gereği, Kişisel Veri sahibinin hakları arasında “bilgi talep etme” hakkının da bulunduğu düzenlenmiştir. İş’te Zonguldak platformu bu kapsamda, kişisel veri sahibinin bilgi talep etmesi durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmakta olup işbu Aydınlatma Metni ile İşte Zonguldak platformu söz konusu bilgi talep etme hakkının ne şekilde kullanıldığı ve bilgi talebine ilişkin hususların nasıl değerlendirileceği ile ilgili veri sahibine bilgi vermektedir. 

Kişisel veri sahipleri KVKK uyarınca aşağıda yer alan haklara sahiptir:

 • Kişisel Veriler’inin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel Veriler’i işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel Veriler’inin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Veriler’inin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel Veriler’inin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzetilmesini isteme,
 • KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Veriler’inin silinmesini/yok edilmesini ve bu kapsamda Kişisel Veriler’in aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhlerine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel Veriler’inin KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramaları halinde giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptirler.

Veri Sahibinin Başvurusu 

Yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi kvkk@istezonguldak.com elektronik posta adresinden yazılı olarak iletebilirsiniz. Söz konusu taleplerin sonuçlandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, İş’te Zonguldak platformu tarafından başvuru sahibinden Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret istenebilecektir.